62/1999. (VII. 21.) FVM rendelet 
Földhivatalok
 Ma 2023. szeptember 28. Csütörtök; Vencel napja van.
Keresés a foldhivatalok.geod.hu-n: Keresés a teljes interneten:62/1999. (VII. 21.) FVM rendelet

a földhivatalokról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. §-ának (1) bekezdésében, valamint a földügyi szakigazgatási tevékenységről és szervezetről szóló 68/1990. (IV. 4.) MT rendelet 1. §-a (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A megyei, fővárosi földhivatal (a továbbiakban: megyei földhivatal) területén működő körzeti földhivatalok, valamint a körzeti földhivatal kirendeltsége illetékességi területén alaptevékenységként ellátja a földügyi szakigazgatási tevékenység körébe tartozó, külön jogszabályokban meghatározott hatósági és egyéb állami feladatokat.

(2) A megyei, illetve a körzeti földhivatal a rendelkezésre álló adat- és eszközállomány igénybevételével alaptevékenységén kívül megrendelők részére egyéb - földhivatali alapító határozat által megengedett - szolgáltató tevékenységet is végezhet, ha hatósági feladatainak ellátása ezt lehetővé teszi.

2. § (1) A körzeti földhivatalok, valamint a körzeti földhivatal kirendeltségének illetékessége - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az e rendelet mellékletében meghatározott településekre terjed ki.

(2) Ha a más célú hasznosítást egy hektárnál nagyobb területű termőföldre kezdeményezik - ideértve a belterületbe vonást is - az első fokú eljárásra a kérelem tárgyát képező ingatlan fekvése szerinti megyeszékhelyen lévő körzeti (városi, illetve fővárosi kerületi) földhivatal, másodfokú eljárásra a megyei (fővárosi) földhivatal illetékes.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti kérelem több megye illetékességi területén fekvő termőföldre vonatkozik, az eljárás lefolytatására - előzetes, szakmai tárgyú egyeztetést követően - az érintett megyék székhelyei szerinti első fokú földhivatalok illetékesek.

3. § (1) A megyei földhivatal jogi személy, önálló gazdálkodási jogkörű központi költségvetési szerv, megyei szakigazgatási intézmény.

(2) A megyei földhivatal szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) látja el.

(3) A megyei földhivatal évi költségvetését a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) állapítja meg.

(4) A megyei földhivatal látja el az illetékességi területén működő körzeti földhivatalok meghatározott gazdasági és pénzügyi feladatait is.

4. § (1) A földhivatal hivatalvezető irányítása alatt működik.

(2) A kinevezési és a munkáltatói jogkört a

a) megyei földhivatal vezetője felett a miniszter,

b) körzeti földhivatal vezetője és a megyei földhivatali dolgozók felett - a (3) bekezdés kivételével - a megyei földhivatal vezetője,

c) körzeti földhivatal kirendeltségének vezetője és a körzeti földhivatali dolgozók felett - ideértve a körzeti földhivatal kirendeltségének a dolgozóit is - a körzeti földhivatal vezetője

gyakorolja.

(3) A megyei földhivatalnál a gazdasági vezető megbízása a miniszter hatáskörébe tartozik, a munkáltatói jogkört a megyei földhivatal vezetője gyakorolja.

5. § (1) A megyei földhivatal feladatkörén belül a szakmailag összefüggő feladatokat osztályok látják el.

(2) A megyei földhivatal szervezeti felépítését, működési rendjét az egyes osztályok részletes feladatait a megyei földhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni.

(3) A Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni a megyei földhivatal illetékességi területén működő körzeti földhivatalok szervezeti felépítését, feladatait és gazdálkodási rendjét, valamint az alaptevékenységen kívül végezhető és az alapító határozat által megengedett szolgáltató tevékenységek körét, továbbá feltételeit.

(4) A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi a megyei földhivatal gazdasági szervezetének ügyrendje és a külön jogszabály alapján előírt egyéb szabályzat.

(5) A Szervezeti és Működési Szabályzatot a megyei földhivatal vezetője készíti el, és a miniszter hagyja jóvá.

6. § (1) A földhivatal éves munkaterv szerint működik.

(2) A munkatervet a jogszabályokban, valamint a Minisztérium által kiadott éves feladattervben meghatározott földhivatali feladatok alapján a földhivatal vezetője adja ki, és felelős annak végrehajtásáért.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit 1999. július 1-jétől kell alkalmazni; ezzel egyidejűleg hatályát veszti a földhivatalokról szóló 1/1990. (VI. 26.) FM rendelet.

Melléklet a 62/1999. (VII.21.) FVM rendelethez

A fővárosi, a megyei és a helyi földhivatalok illetékességi területe
Megosztás:


Google hirdetés:

Impresszum  -   Adatvédelem  -   Jogi nyilatkozat